Επιxειρείν

Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμα ύψους 35.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Tην επιβολή προστίμων 8.000 ευρώ και 6.000 ευρώ αντίστοιχα στις εταιρείες «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» και «ΒΑΛΚΑΝ ΑΕ» για τη μη δημοσιοποίηση, εντός της νόμιμης προθεσμίας, των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεών τους για την περίοδο που έληξε την 31.3.2013.

- Tην επιβολή προστίμου 8.000 ευρώ στην εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για τη μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσής της για την περίοδο

που έληξε την 30.06.2012.

- Tην επιβολή προστίμου 8.000 ευρώ στην εταιρία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», για τη μη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011, καθώς και των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.3.2012.

- Tην επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ σε καθεμία από τις εταιρείες «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒ.Ε.Ε.» και «SPRIDER STORES AE» για τη μη δημοσιοποίηση, εντός της νόμιμης προθεσμίας, της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011 και των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.3.2012.

- Tην επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» για τη μη σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων πρώτου και δεύτερου τριμήνου των χρήσεων 2009 και 2010.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

- Την έγκριση του περιεχομένου του συμπληρώματος του από 29.11.2013 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «FORTHNET A.E.» για τη δημόσια προσφορά μετοχών της

με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του περιεχομένου του συμπληρώματος του από 26.11.2013 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ» για τη δημόσια προσφορά μετοχών της

με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Την έγκριση του περιεχομένου του συμπληρώματος του από 19.6.2013 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά μετοχών

της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην εταιρεία GLOBAL TRUST Α.Ε.Ε.Δ.

- Τη μετατροπή της εταιρείας «ALPHA TRUST AEΠΕΥ» σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με το ν. 4099/2012, την άδεια στην εταιρεία που θα προκύψει από την ως άνω μετατροπή να αναλάβει τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.», καθώς και την έγκριση της απορρόφησης της εταιρείας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.» από τη νέα εταιρεία.

- Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το ν.3371/2005.

- Την αναστολή εξαγορών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013, καθώς κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα λειτουργήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών και ορισμένα αλλοδαπά Χρηματιστήρια.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς