Επιxειρείν

ΕΒΕΑ, ΚΕΕ: Δέσμη προτάσεων για την υποβοήθηση των ΜμΕ ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ

ΕΒΕΑ, ΚΕΕ: Δέσμη προτάσεων για την υποβοήθηση των ΜμΕ ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ
Η θέση της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ είναι πως, υπό το φως της παρούσας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία, προτεραιότητα σε ό,τι αφορά στην υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των ΜμΕ, στην τόνωση της εξωστρέφειάς τους και στην υποβοήθησή τους στο να δικτυωθούν διεθνώς με άλλες ΜμΕ.

Πολλές από τις προτάσεις συμπίπτουν με υφιστάμενες προτεραιότητες της ΕΕ και δε θα απαιτήσουν - εκ μέρους της ελληνικής Προεδρίας - μακροχρόνιες και περίπλοκες διαδικασίες προώθησης και υιοθέτησης από τα όργανα της Ένωσης.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως εξής:

• Βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Γι΄ αυτό, απαιτείται διαβούλευση με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για την απλοποίηση των διαδικασιών δανειοδότησης ΜμΕ μέσω των τραπεζών των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων εγγυήσεων).

• Εντατικοποίηση των προσπαθειών της Ε.Ε. για την κατάργηση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που παραμένουν σε χώρες εκτός Ε.Ε.

• Προτεραιότητα στα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων, όσον αφορά στην πρόσβαση σε διεθνείς αγορές (σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις).

• Προώθηση διεθνώς ανταγωνιστικών συνεργατικών σχηματισμών ΜμΕ (clusters).

• Προώθηση ομάδων και δικτύων για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ.

• Βελτίωση της ενημέρωσης των ΜμΕ σχετικά με τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο, και τα οποία δημιουργούνται από τα μέτρα εμπορικών πολιτικών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

• Συντονισμός της πανευρωπαϊκής συνεργασίας σε αγορές προτεραιότητας, για την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων κονδυλίων.

• Προώθηση της δημιουργίας εξαγωγικών κοινοπραξιών μεταξύ ΜμΕ που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη, μέσω και μιας σειράς μέτρων, όπως εκστρατείες πληροφόρησης και οικονομικά κίνητρα, τα οποία ενθαρρύνουν τις μεταξύ τους συνέργειες.

• Υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας ομάδων/δικτύων ΜμΕ μέσω δανεισμού που στηρίζεται σε εγγυήσεις.

• Ενίσχυση και προώθηση του δικτύου Enterprise Europe Network και μετά από το 2013, με εξασφάλιση της χρηματοδότησης του.

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων εξωτερικών πολιτικών της Ε.Ε., για την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ΜμΕ. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και οι ενδιαφερόμενοι από τις ΜμΕ, σε σύμπραξη, θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

• Ενίσχυση και προώθηση των δικτύων κατάρτισης ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για αγορές όπως η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κίνα κλπ.

• Συνέχιση του κανονιστικού διάλογου με τις κυβερνήσεις των χωρών-εταίρων, με σκοπό να καταστούν οι αγορές περισσότερο ανοικτές και φιλικές προς τις μικρές επιχειρήσεις.

• Δημιουργία στους εμπορικούς και οικονομικούς τομείς των Αντιπροσωπειών που διαθέτει η Ε.Ε. σε 130 χώρες, σημείων επαφής για τις ΜμΕ, στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων για την πρόσβαση στην αγορά.

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜμΕ όσον αφορά στις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις.

• Χαρτογράφηση των υφιστάμενων «αποθεμάτων» υπηρεσιών υποστήριξης ΜμΕ, έτσι ώστε να επιτρέπουν μια πιο ορθολογική και συνεκτική προσέγγιση στο μέλλον.

• Δημιουργία ενιαίας εικονικής πύλης με πληροφορίες για τις ΜμΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά πέρα από τα σύνορα της Ε.Ε.

• Μεγαλύτερη συνεκτικότητα των σχεδίων υποστήριξης σε επίπεδο Ε.Ε., έτσι ώστε να έχουν καλύτερο αντίκτυπο

• Ενθάρρυνση και χρηματοδότηση της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη ΜμΕ, καθώς και διευθυντικά στελέχη ομάδων, δικτύων επιχειρήσεων και εξαγωγικών κοινοπραξιών, προκειμένου να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν δραστηριότητες διεθνοποίησης.

• Προώθηση των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Αν. Μεσογείου και Β. Αφρικής, με σκοπό την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών, την ανάμειξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς πόρους, αλλά και την πιθανή ανάδειξη πεδίων για εξαγωγή τεχνογνωσίας σχετικής με επιχειρηματικό institution building στις χώρες αυτές.

• Σύσταση forum για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Αφρική, ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην προσέγγιση για την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών επιχειρήσεων, μέσω ενός ενισχυμένου και μόνιμου διαλόγου.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα ΕΒΕΑ, ΚΕΕ: Δέσμη προτάσεων για την υποβοήθηση των ΜμΕ ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ