Επιxειρείν

Αλλάζει τους κανόνες στην αγορά τσιμέντου η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αλλάζει τους κανόνες στην αγορά τσιμέντου η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αλλάζουν οι κανόνες στην αγορά τσιμέντου με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την εμπορία στην συγκεκριμένη αγορά (χύδην και συσκευασμένου).

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με ομόφωνη Γνωμοδότηση της (32/VII/2013) η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση αναφορικά με την άρση τυχόν περιορισμών και στρεβλώσεων που δημιουργούν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στους τομείς παραγωγής, ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας τσιμέντου (χύδην και συσκευασμένου), ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση διακίνησης τσιμέντου χύδην ή σε μεγασάκους αποκλειστικά μέσω κέντρων διανομής και πρότεινε:

Α. Για το χύδην τσιμέντο

1. Να καταργηθεί η υποχρέωση χρησιμοποίησης κέντρου διανομής τρίτου ή ίδρυσης/επέκτασης εγκατάστασης διαχείρισης χύδην τσιμέντου (κέντρο διανομής) για τις εταιρίες παραγωγής δομικών υλικών, εφόσον:

(α) οι εν λόγω εταιρίες παραγωγής δομικών υλικών προμηθεύονται το προϊόν για ίδια χρήση,

(β) η διακίνηση πραγματοποιείται με κλειστό σύστημα/μεταφορικό μέσο,

(γ) η προμήθεια γίνεται από οικονομικό φορέα (πέραν του παραγωγού τσιμέντου – π.χ. διανομέα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) που είναι εγκαταστημένος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε, και

(δ) οι ίδιες εταιρίες διατηρούν, στην ημεδαπή, πιστοποιημένα σιλό για την αποθήκευση του τσιμέντου που προμηθεύονται, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διατήρηση της ποιότητας του τσιμέντου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

2. Να καταργηθεί η υποχρέωση ίδρυσης κέντρου διανομής για τους διανομείς εκείνους, οι οποίοι προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη μεταπώληση τσιμέντου, στην ημεδαπή, εφόσον:

(α) το προϊόν προέρχεται από κράτος μέλος της Ε.Ε,

(β) μεταφέρεται με κλειστό σύστημα/μεταφορικό μέσο,

(γ) παραδίδεται απευθείας στους πιστοποιημένους αποθηκευτικούς χώρους των τελικών χρηστών για ίδια χρήση, και

(δ) οι τελευταίοι (τελικοί χρήστες) διατηρούν πιστοποιημένα σιλό για την αποθήκευση του τσιμέντου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διατήρηση της ποιότητας του τσιμέντου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

3. Να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση κέντρου διανομής ή για την επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης, ιδίως μέσω της έκδοσης της σχετικής άδειας από έναν και μόνο φορέα (one-stop-shop), της ουσιαστικής σύντμησης του χρόνου έκδοσης της εν λόγω άδειας, καθώς και της ουσιαστικής μείωσης του ύψους της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής για την ίδρυση κέντρου διανομής ή την επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης (το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ήμισυ της σκοπούμενης σχετικής επένδυσης) στις περιπτώσεις:

1. (α) προμήθειας τσιμέντου από εταιρίες παραγωγής δομικών υλικών για ίδια χρήση, με ανοιχτό μεταφορικό μέσο και από φορέα χώρας κράτους μέλους της Ε.Ε. πέραν του παραγωγού, (β) προμήθειας τσιμέντου από εταιρίες παραγωγής δομικών υλικών για ίδια χρήση από φορέα μη κράτους μέλους της Ε.Ε. και (γ) προμήθειας ή εισαγωγής τσιμέντου από εταιρίες παραγωγής δομικών υλικών προς μεταπώληση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εταιρίες διατηρούν πιστοποιημένα σιλό για την αποθήκευση του τσιμέντου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διατήρηση της ποιότητας του τσιμέντου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των εργαζομένων, και

2. προμήθειας ή εισαγωγής τσιμέντου από διανομείς ή εισαγωγείς προς μεταπώληση.

4. Να μην υιοθετηθεί ρύθμιση αναφορικά με τον κατώτατο επιτρεπόμενο (minimum) όγκο χωρητικότητας ενός σιλό αποθήκευσης ή/και κέντρου διανομής.

Β. Για τους μεγασάκους τσιμέντου

5. Να καταργηθεί η υφιστάμενη ρυθμιστική εξομοίωση του σακευμένου σε μεγασάκους τσιμέντου με το χύδην τσιμέντο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προμήθεια και εμπορία πιστοποιημένων μεγασάκων τσιμέντου υπό τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και εγγυήσεις που ισχύουν για τους πιστοποιημένους απλούς σάκους τσιμέντου.

Πηγή: AMΠE

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Αλλάζει τους κανόνες στην αγορά τσιμέντου η Επιτροπή Ανταγωνισμού