Επιxειρείν

Quest Συμμετοχών: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου

Έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει στις 21 Νοεμβρίου η εταιρεία Quest Συμμετοχών προκειμένου να ληφθεί απόφαση για «reserve split» των μετοχών.

Ειδικότερα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση 219.429 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.

Επίσης περιλαμβάνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 13.158.687,30 ευρώ μέσω ταυτόχρονης αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της σε 11.962.443, με συνένωσή τους με αναλογία τέσσερις παλαιές μετοχές σε μία νέα μετοχή (reverse split) και μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας(προερχόμενης από το reverse split) μετοχής κατά 1,10 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Οι μέτοχοι θα παράσχουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το ΔΣ της εταιρείας για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων καθώς και για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Quest Συμμετοχών: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου