Επιxειρείν

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: Επιταχύνεται η πτώση της παραγωγής το 2013

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: Επιταχύνεται η πτώση της παραγωγής το 2013

Σε επίπεδα που είναι περίπου 40% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 έχει περιοριστεί πλέον ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οι ζημιές της οποίας το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 6,1%, εκτοξεύτηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία αφορούν το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, στο διάστημα αυτό μειώθηκε κατά 8,7% η παραγωγή του κλάδου, σε επίπεδα που είναι κατά 40,2% χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2005. Η πτώση της παραγωγής του φαίνεται να επιταχύνεται σε σύγκριση με το 2012, αφού την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους η παραγωγή είχε μειωθεί κατά 6,7%.

Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μειώθηκε με ρυθμό -6,8% τον Ιανουάριο (-0,4% τον ίδιο μήνα του 2012), -0,4% τον Φεβρουάριο (-0,9%), -5,0% τον Μάρτιο (-5,3%), -11,5% τον Ιούλιο (-6,9%) και -24,2% τον Αύγουστο (-10,2%). Αντιθέτως, αυξήθηκε με ρυθμό +3,2% τον Απρίλιο (-5,9%), +0,7% τον Μάιο (-6,5%) και +1,0% τον Ιούνιο (-13,8%).

Η επιτάχυνση της υποχώρησης των παραγωγικών μεγεθών του κλάδου συνοδεύεται ωστόσο από επιβραδυνόμενη αύξηση των εσόδων του, η οποία αντανακλά τη μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και την ανάκαμψη των τιμών ορισμένων προϊόντων του. Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανιών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αυξήθηκε με ρυθμό +9,6% τον Ιανουάριο (-13,6% τον ίδιο μήνα του 2012), +11,1% τον Φεβρουάριο (-5,1%), +13,0% τον Απρίλιο (-13,3%), ενώ μειώθηκε με ρυθμό -16,4% τον Μάρτιο (-29,2%), -1,2% τον Μάιο (+28,2%), -10,8% τον Ιούνιο (+30,0%) και -8,7% τον Ιούλιο (-2,3%), με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 να παρουσιάζει μεταβολή +1,6%, έναντι αντίστοιχης μεταβολής +3,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο. Τα έσοδά τους το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012- Ιουλίου 2013 ήταν ίσα προς το 92,2% των εσόδων που είχαν οκτώ χρόνια νωρίτερα (2005).

Επίσης, δυσμενέστερη είναι, κατά το τρέχον έτος, η εξέλιξη των νέων παραγγελιών του κλάδου. Συγκεκριμένα, αυτές μειώθηκαν με ρυθμό -16,7% τον Ιανουάριο (+9,0% τον ίδιο μήνα του 2012), -27,6% τον Μάρτιο (+57,6%), -22,9% τον Μάιο (+65,0%), -2,9% τον Ιούνιο (+12,3%) και -7,7% τον Ιούλιο (+1,0%), ενώ αυξήθηκαν με ρυθμό +10,7% τον Φεβρουάριο (+3,0%) και +3,9% τον Απρίλιο (+17,1%), με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 να παρουσιάζει μεταβολή -3,9%, έναντι αντίστοιχης μεταβολής +6,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο. Οι νέες παραγγελίες του το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 ήταν ίσες προς το 82,4% των παραγγελιών που είχε οκτώ χρόνια νωρίτερα (2005).

Ο κλάδος των βιομηχανιών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, όπως εκφράζεται από 68 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 56% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (33,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 2,5% των συνολικών εσόδων του (5,8% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες (8,4% το 2012, από 12,3% το 2011). Ο κλάδος κατέγραψε τελικώς μεγάλες ζημιές, που είναι 2,5 φορές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του 2011, λόγω της επιδείνωσης των λειτουργικών δεικτών αποδοτικότητας και παράλληλης επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με υψηλές ανόργανες δαπάνες.

Τα συνολικά έσοδα 68 εταιρειών του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,34 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 31,9 εκατ. ευρώ (+2%).

Οι 68 αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ηλεκτρολογικό υλικό, καλώδια, καθώς και τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό υλικό, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,8 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 112,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30% (-49,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 33,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42,6 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 75,8 εκατ. ευρώ το 2011).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 46,1 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 58,3 εκατ. ευρώ και είναι ίσες προς το -3,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,9% το 2011 (κέρδη 12,2 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

- Ζημιές προ φόρων 107 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 3,1 φορές και κατά 80,8 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 26,2 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2% το 2011.

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 107,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 2,5 φορές και κατά 76,5 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 30,9 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,4% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 38 από τις 68 επιχειρήσεις (55,9% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 30 εταιρείες (44,1% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 38 κερδοφόρων (πωλήσεις 277,1 εκατ. ευρώ) ήταν περίπου 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 30 ζημιογόνων (πωλήσεις 1,06 δισ. ευρώ) ήταν 114,8 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια των 68 επιχειρήσεων (713,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 9% (-67,7 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (1,79 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 3% (-48,3 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 39,9%, από 42,5% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (1,07 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 1,8% (+19,4 εκατ. ευρώ). Πτώση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (757,3 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων.

Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (363,5 εκατ. ευρώ), FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (146,9 εκατ. ευρώ), INTRACOM TELECOM ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (127,2 εκατ. ευρώ), NEXANS ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (118,9 εκατ. ευρώ), ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑBEΕ EΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (109,9 εκατ. ευρώ), ASEA BROWN BOVERI ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (89,1 εκατ. ευρώ), ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ (57,3 εκατ. ευρώ), INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS ΑΕ (49,7 εκατ. ευρώ), ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΕ (37,8 εκατ. ευρώ), EBIOΠ ΤΕΜΠΟ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (26,1 εκατ. ευρώ).

Αύξηση εσόδων παρουσίασαν οι 30 από τις 68 εταιρείες (44,1% του συνόλου).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 68 επιχειρήσεων:

- Τριάντα δύο επιχειρήσεις (47,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ.

- Εννέα επιχειρήσεις (13,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, με κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 14,1 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 17,9 εκατ. ευρώ.

- Είκοσι μία επιχειρήσεις (30,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 100,6 εκατ. ευρώ έναντι 39,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 60,8 εκατ. ευρώ.

- Έξι επιχειρήσεις (8,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, με ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 3,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 26 (38,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 34 (50% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 33 (48,5% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 35 (51,5% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 34 (50% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT επίσης ήταν 34 (50% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 31 από τις 68 εταιρείες (45,6% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 32 από τις 68 εταιρείες (47,1% του συνόλου).

Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ (2,4 εκατ. ευρώ), ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AE (0,9 εκατ. ευρώ), ΕΛΕΜΚΟ Δ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (0,7 εκατ. ευρώ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Π. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ (0,5 εκατ. ευρώ), SIGMA SECURITY Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΒΕΕ (0,35 εκατ. ευρώ).

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 35 επιχειρήσεις (51,5%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 33 (48,5%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις INTRACOM TELECOM ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (41,6 εκατ. ευρώ), ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑBEΕ EΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (14,1 εκατ. ευρώ), SOLTECH ΑΕ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (11,7 εκατ. ευρώ), ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΕ (7,3 εκατ. ευρώ), ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (6,9 εκατ. ευρώ), SOLAR CELLS HELLAS ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (6,7 εκατ. ευρώ), FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (5 εκατ. ευρώ), ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΕ (3,8 εκατ. ευρώ), ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΕ (3,7 εκατ. ευρώ), THALES ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (3,5 εκατ. ευρώ).

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 37 από τις 68 επιχειρήσεις (54,4%).

Επίσης, κυρίως για τον ίδιο λόγο, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (37, δηλαδή το 54,4% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, έστω οριακά, χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 68 βιομηχανιών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 1,9%, από 4,1% το 2011.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: Επιταχύνεται η πτώση της παραγωγής το 2013