Επιxειρείν

Κλάδος υποδημάτων: Μείωση της παραγωγής κατά 70%, σε σχέση με το 2005

Κλάδος υποδημάτων: Μείωση της παραγωγής κατά 70%, σε σχέση με το 2005
Σε επίπεδα που είναι σχεδόν 70% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 έχει περιοριστεί πλέον ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας υποδημάτων.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, στο διάστημα αυτό μειώθηκε κατά 12,8% η παραγωγή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό, εκτός των αδιάβροχων και αθλητικών υποδημάτων, σε επίπεδα που είναι κατά 68,8% χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2005. Αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 2,8% η παραγωγή υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδημάτων, άλλων υποδημάτων που φέρουν στο μπροστινό μέρος προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο, καθώς και διαφόρων ειδικών υποδημάτων, σε επίπεδα που είναι κατά 68,3% χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2005.

Εκτός από την πτώση της εγχώριας ζήτησης λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις υπόδησης αντιμετωπίζουν και τις αθρόες εισαγωγές υποδημάτων από χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εισαγωγική διείσδυση στην ελληνική αγορά δέρματος και υπόδησης είχε εκτοξευτεί το 2011 στο 95,2%. Η επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών των παραγωγικών επιχειρήσεων υπόδησης τα τελευταία χρόνια είναι συνεχής.

Ο τομέας της παραγωγής υποδημάτων και άλλων δερμάτινων ειδών, όπως εκφράζεται από δεκαεπτά επιχειρήσεις του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 68% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (0,7 εκατ. ευρώ περίπου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 1,8% των συνολικών εσόδων τους (4,2% το 2011), σε συνθήκες συρρίκνωσης των εσόδων κατά 23% και του μεικτού περιθωρίου κέρδους τους κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (22,6% το 2012, από 25,5% το 2011). Συγχρόνως, ο τομέας μείωσε σημαντικά τις υποχρεώσεις του.

Τα συνολικά έσοδα των δεκαεπτά βιομηχανικών επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 38,3 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 11,6 εκατ. ευρώ (-23%).

Οι δεκαεπτά αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 77 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32% (-4,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 0,7 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 1,4 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ το 2011).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,8 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 1,5 εκατ. ευρώ περίπου και είναι ίσες προς το -4,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού

-0,5% το 2011 (ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

- Ζημιές προ φόρων 4,95 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 3,4 φορές και κατά 3,8 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -12,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,2% το 2011.

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,1 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά δύο φορές 3,3 φορές και κατά 3,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -13,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,4% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι πέντε από τις δεκαεπτά επιχειρήσεις (29,4% του συνόλου). Τα συνολικά καθαρά κέρδη των πέντε κερδοφόρων (πωλήσεις 10,4 εκατ. ευρώ) ήταν 0,2 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των υπόλοιπων δώδεκα, ζημιογόνων εταιρειών (πωλήσεις 27,9 εκατ. ευρώ) ήταν 5,3 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα ίδια κεφάλαια των 17 επιχειρήσεων (24,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012 κατά 9% (-2,5 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (77,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 17% (-16,1 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε στο 32%, από 29,2% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (52,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 20,5% (-13,5 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (8,1 εκατ. ευρώ) κατά 29% και των βραχυπρόθεσμων (44,3 εκατ. ευρώ) κατά 19%. Πτώση κατά 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (25,3 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των δερμάτινων ειδών και αναπτύσσουν και εισαγωγικές, εμπορικές δραστηριότητες. Αύξηση εσόδων παρουσίασε μόνο μία από τις 17 εταιρείες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 17 επιχειρήσεων μικρού, μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους:

- Τέσσερις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,165 εκατ. ευρώ έναντι 0,495 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 0,3 εκατ. ευρώ περίπου.

- Δύο επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, με κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές 0,01 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 0,05 εκατ. ευρώ.

- Δέκα επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 5,28 εκατ. ευρώ έναντι 2,24 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 3,04 εκατ. ευρώ.

- Μία επιχείρηση η οποία ήταν ζημιογόνος το 2011, με οριακές ζημιές, εμφάνισε κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 0,05 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ισόποση ωφέλεια.

Οι εν λόγω δεκαεπτά βιομηχανίες που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή υποδημάτων και υλικών υποδηματοποιίας ή και άλλων δερμάτινων ειδών κατέγραψαν:

Η ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, η οποία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά των δερμάτινων ειδών, έσοδα 0,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,54 εκατ. ευρώ) κατά 39,0%, EBITDA -0,12 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,31 εκατ. ευρώ).

Η ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΑΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ - MILANESA (σήμα «Milanesa») έσοδα 0,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,56 εκατ. ευρώ) κατά 38,9%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (επίσης 0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (επίσης -0,02 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,00 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,22 εκατ. ευρώ).

Η ΚΕΜ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (σήμα «KEM»), η οποία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά των δερμάτινων ειδών, έσοδα 7,00 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,07 εκατ. ευρώ) κατά 13,3%, EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,61 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,41 εκατ. ευρώ).

Η ΚΡΙΚΕΤ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (σήμα «Kricket») έσοδα 1,96 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,98 εκατ. ευρώ) κατά 0,6%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 011), κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,97 εκατ. ευρώ).

Η ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ι. - ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - SANTE ΕΠΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (σήμα «Sante») έσοδα 2,96 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,39 εκατ. ευρώ) κατά 32,5%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,06 εκατ. ευρώ).

Η ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑ ΑΦΟΙ - LAST ΑΒΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (σήματα «Grt» «Last») έσοδα 0,23 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,39 εκατ. ευρώ) κατά 40,3%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,04 εκατ. ευρώ).

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. PELMA SOLES ABE έσοδα 1,12 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,99 εκατ. ευρώ) κατά 43,7%, EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,86 εκατ. ευρώ).

Η ΠΟΓΙΑΣ Α. ΑΒΕΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ έσοδα μόλις 0,01 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,28 εκατ. ευρώ) κατά 96,1%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (επίσης -0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (επίσης -0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,83 εκατ. ευρώ).

Η ΣΑΜΑΝΘΑ ΑΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Ι. Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (σήμα «Samantha») έσοδα 0,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,38 εκατ. ευρώ) κατά 32,5%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά αρνητικά κέρδη προ φόρων (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,24 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,09 εκατ. ευρώ).

Η ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Δ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ ΑΒΕΕ έσοδα 0,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,47 εκατ. ευρώ) κατά 28,3%, EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,00 εκατ. ευρώ).

Η ΣΩΛΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, η οποία παράγει σόλες και ελαστικές πλάκες υποδηματοποιίας, έσοδα 1,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,23 εκατ. ευρώ) κατά 7,7%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,04 εκατ. ευρώ το 2011) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,17 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,82 εκατ. ευρώ).

Η ΦΕΙΔΑΣ Δ. Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (σήματα «Boxer», «Fidas»), μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία υπόδησης, έσοδα 14,47 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (20,02 εκατ. ευρώ) κατά 27,7%, EBITDA -0,54 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -4,58 εκατ. ευρώ (-0,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -4,58 εκατ. ευρώ (-1,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 38,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 10,57 εκατ. ευρώ).

Η ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ έσοδα 1,00 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,32 εκατ. ευρώ) κατά 24,4%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (επίσης -0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,05 εκατ. ευρώ).

Η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Π. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (σήματα «Texter», «Shoe Bizz») έσοδα 1,68 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,36 εκατ. ευρώ) κατά 28,7%, EBITDA -0,11 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,32 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,33 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,66 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,98 εκατ. ευρώ).

Η AMERICA ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ έσοδα 1,53 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,88 εκατ. ευρώ) κατά 18,8%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,05 εκατ. ευρώ).

Η BOSS SHOES ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (σήμα «Boss») έσοδα 2,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,06 εκατ. ευρώ) κατά 6,6%, EBITDA 0,35 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,05 εκατ. ευρώ).

Η NEOSSOL ABEE ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, η οποία παράγει σόλες και άλλα υλικά υποδηματοποιίας, έσοδα 1,07 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,01 εκατ. ευρώ) κατά 5,2%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (επίσης 0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,25 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,39 εκατ. ευρώ).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των δεκαεπτά επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 0,9%, από 2,2% το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Κλάδος υποδημάτων: Μείωση της παραγωγής κατά 70%, σε σχέση με το 2005